Vi Sinh Xử Lý Nước BZT Blue

275.000

THÀNH PHẦN
Trong 1kg sản phẩm:
– Bacillus subtilis (min) 1×10⁹cfu/kg
– Saccharomyces cerevisiae (min) 1×10⁹cfu/kg
– Độ ẩm (max) 10%
– Chất mang (tinh bột, CaCO3) vừa đủ 1kg
.
.
.
.
Liên hệ